?

Log in

No account? Create an account
 
 
08 February 2001 @ 09:26 am
puberty  
ah! xiao Cowhead, ni hao.
ah, Xiao Flabby. ni hao. Ni qu nar?
wo qu mai dongxi. ni ne? Ni qu nar?
Wo lei. Wo hui jia.
zai jian.
 
 
Current Mood: Spanky
Current Music: wo qu bibliotecha
 
 
 
ex_hisashi700 on February 8th, 2001 09:32 am (UTC)
???
WTF?!?!?!?!?!?!?
MegaMan: Dan photomegaman on February 8th, 2001 09:54 am (UTC)
Re: ???
you no likey my mad AP flavor?
**..jiro on February 8th, 2001 03:35 pm (UTC)
its like... ummm
ah, hey cowhead. hello
ah flabby hello. where are you?
bye
????
MegaManmegaman on February 8th, 2001 05:15 pm (UTC)
Re: its like... ummm
ah, hey cowhead. hello
ah flabby hello. where are you going?
I'm going shopping, and you? where are you going?
I'm tired. I'm going home
bye.
natebunnyfield on February 8th, 2001 07:13 pm (UTC)
Mmmm... han yu... wo ai that sweet, sweet han yu...