?

Log in

No account? Create an account
 
 
28 February 2001 @ 01:24 pm
exactly as it seems  
Ohiyo. Ore wa Zerodesu. Yoroshiku. Ore wa hawaii ni sundeimasu. Hawaii no Oahu mo narimashita. Hawaii ga kirei demo chotto atsui da ne. ore wa ju hachi sai desu ga tomodachi wa ni jun san sai da yo. Ore tachi ga kaizoku daisuki soreyue kazoku ni natte iru. Kaizoku no nikumareyaku wa muzukashikute abunai demo totemo dajite de goukai da ne� kazoku ni natte iru kara daifune ga motte imasu. Name wa "bazuka." Mainichi bazuka de oahu kara maui mada kokai wo suru. Kokai ni aida kazoku no nomimono wo nomu de kaizoku no uta wo utau. Mina ga "arrg" to "avast" to iu. Kaizoku no tobaco wo suitemo ii desu ga kaizoku nai na tobaco wo suite wa ikenai, ken kazokunai na uta wo utatte wa ikenai.
Kaizoku iru hito ga totemo ureshi kara ore tachi ga sueshijuu ni kazuku iru to omoimasu yo.

i have no idea if this is comprehensible to anyone.
 
 
Current Mood: special
Current Music: nihonjin
 
 
 
Siner Dsirnerd on February 28th, 2001 03:47 pm (UTC)
i understood
yesu